menu

Privacy policy


PRIVACYVERKLARING


Over uw privacy

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens.

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor

welke doeleinden wij dit doet, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.

Wij zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-

beleid. Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk

door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze overeenkomsten, alsook wanneer u gebruik maakt van

onze dienstverlening bij het bezoek of gebruik van de website of de webshop.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn de eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

[Naam/ Vennootschapsvorm] is gevestigd te [Stad] | Straatnaam en is ingeschreven in de Kruispuntbank

der Ondernemingen onder het nummer: [ondernemingsnummer] (in deze privacyverklaring genoemd

“Onze Optiek”).

U kan ons eenvoudig bereiken:

Email adres | […]

Tel: | […]

Fax: | […]

Wanneer vragen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens op basis van uw bezoek en gebruik van ons onlineplatvorm, met name

van zodra u de website bezoekt en/of inlogt via uw gebruikersaccount, wanneer u een bepaalde deal of

promotie aanklikt, een gebruikersaccount aanmaakt, een boeking uitvoert of een aankoop doet op onze

website, een link / promotie van onze partner via onze website aanklikt, alsook wanneer u gegevens via

onze website bewerkt en uploadt, en/of apps van via ons platvorm downloadt en gebruikt. Zo verzamelen

wij ook gegevens over uw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren

deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden zoals hierna nader beschreven. Daarbij kan

gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals uiteengezet in onze

cookieverklaring en disclaimer.


2


Verder verzamelen wij ook gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt via ons online contactformulier, of

die u verstrekt wanneer u een aankoop doet of betalingen uitvoert, wanneer u zich registreert op de

website, wanneer u onze aanbieding via Facebook of Google aanklikt, wanneer u bij het gebruik van enige

van onze diensten persoonsgegevens invult of uploadt, en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons

opneemt.

Wij verzamelen twee soorten gegevens: 

1.Persoonsgegevens (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd). Dit zijn een aantal persoonlijk

identificeerbare informatie, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres,

financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.

2. Niet-persoonsgebonden gegevens (die niet kunnen worden gebruikt voor identificatie), zoals IP-

adressen.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de

overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Wij zullen ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met bepaalde derden te delen, zoals onze

leveranciers, IT-dienstverleners, de webhost van het onlineplatform en van de webshop, aangestelden,

commerciële en logistieke partners, en gebeurlijke gelieerde ondernemingen. Dit is noodzakelijk om onze

dienstverleningen op een optimale wijze te kunnen garanderen.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is

voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de overeenkomst.

Zo hebben wij uw gegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen garanderen en om deze te

optimaliseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om uw bestelling of aankoop via onze webshop af te

handelen, of om uw reservatie in te boeken, en omdat u zou kunnen genieten van bepaalde kortingen,

promoties, acties en andere voordelen op de door ons aangeboden diensten en goederen.

Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport en technische ondersteuning.

Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om correspondentie met u te voeren, hetzij om een bestelling, of

sollicitatie af te handelen. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij u aanbiedingen via onze

nieuwsbrief overmaken.

Mogen wij uw gegevens verwerken? Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw

persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde

toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit

noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c)

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


3


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds

het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Naleving van de wetten

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden

verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en

de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening

te beschermen.

Veiligheid

Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens

te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze (IT-)leveranciers, commerciële

partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming

toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele

methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming

kan voorzien.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw

persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal

gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgifte van uw persoonsgegevens en internationale transfer

De hosting van onze website en webshop gebeurt door onze IT-leveranciers. Om onze dienstverlening via

onze website en/of webshop te kunnen garanderen, of om u toe te laten om een boeking of reservatie te

doen, zullen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens dus met derden te delen. Onze IT-leveranciers

staan in voor de loutere verwerking van uw persoonsgegevens, dit volgens onze uitdrukkelijke instructies.

Met deze derden die instaan voor de verwerking en opslag van uw gegevens hebben wij een

verwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij de veiligheid en integriteit van uw gegevens wordt

gewaarborgd. Wij behouden als verantwoordelijke voor de verwerking het zeggenschap over uw gegevens.

Uw gegevens kunnen aldus worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers

van deze derde, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de

gegevensbescherming kan verschillen van degene in uw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan

gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen. In het geval

van een internationale transfer buiten de EER, zal de overdracht het voorwerp uitmaken van data transfer

agreement met de verwerker in de zin van het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende

modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers

krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Uw gegevens zullen vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt worden, en onder geen enkel beding zullen uw

gegevens worden verhandeld. Bovendien doet de doorgifte van uw gegevens geen afbreuk aan uw rechten uit

hoofde van de GDPR, zoals nader in huidige privacyverklaring omschreven. Uw gegevens zullen uiteraard alleen

worden gedeeld overeenkomstig onze privacypolicy, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke

toestemming.


4


Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden

gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of

onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.

Bovendien, in het geval dat wij in andere handen overgaan, met inbegrip van door fusie, overname of

verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die

bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.

Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestigt u uw

toestemming met deze transfer.

Bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de

wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de

termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Gegevens die wij om fiscale doeleinden moeten bewaren, zullen wij eveneens gedurende 7 jaar bijhouden,

aangezien de wet ons dit oplegt.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid vanpersoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten

aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip

wanneer uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en profilering.

Bepaalde van onze online toepassingen en applicaties maken gebruik van profileringstechnieken. Dit

betekent dat uw gegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, en dat daaraan

rechtsgevolgen verbonden zijn. Wanneer u een reservatie of een aankoop uitvoert via onze webshop,

worden uw gegevens op een geautomatiseerde wijze verwerkt, waarna uw transactie met een mailbericht

bevestigd wordt. Deze verwerking is noodzakelijk om een goede dienstverlening te garanderen. Gezien

deze verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zal u zich

niet tegen deze geautomatiseerde verwerking kunnen verzetten. (Artikel 22, 2 (a) AVG). Uiteraard kan u

ons steeds per email of via onze contactpagina op de website bereiken bij problemen, waarbij u door een

medewerker zal worden geholpen.

Wanneer wij uw gegevens dienen te verwerken ingevolge een taak van algemeen belang of op basis van

rechtsmatige belangen in de zin van artikel 6.1 (e) of (f) AVG, kan u zich enkel verzetten omwille van

specifieke, bijzondere redenen.

U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)

van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere

vennootschap.


5


Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons

per e-mail richten op het adres info@vigoreshealth.be

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een

administratieve kost aangerekend worden.

Direct Marketing

De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u -

desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren

aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken,

zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het

oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies

(“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website

naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van

cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers,

duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet

gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden

dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties

mogelijks niet zullen functioneren.

Wij verwijzen u graag verder naar onze afzonderlijke Cookieverklaring in de Disclaimer, die u op onze

website vindt. (link naar cookieverklaring)

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar (“Kinderen”)

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u

een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben

verschaft, verzoeken wij u om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie

hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders te

hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te

verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze

website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.


6


U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-

mail bereiken: (mailadres).

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact


tel.: 02/274 48 00

fax: 02/274 48 35

Messenger logo
Chat